Ett avtal kräver att båda parter i avtalet strikt följer alla villkor som anges i kontraktet. Dessa kontrakt kan vara skriftliga eller muntliga.

Kontraktsbrott inträffar när eterparten vägrar att utföra de uppgifter som kontraktet kräver att de gör. Underlåtenhet att leverera tjänster eller varor eller defekt arbete kan också leda till avtalsbrott som kan leda till att den part som skadas av överträdelsen gör anspråk på skadestånd på grund av avtalsbrott.

Skador är en metod som används för att ta tillbaka skadeståndaren till skadeståndet
den position de var, om avtalsvillkoren hade uppfyllts. Sådana klausuler för likvidation är ofta delar av kontrakt. Skador kan tilldelas för kvantifierbara skador som förlust av vinst eller för de som inte kan kvantifieras, som besvär och förlust av bekvämligheter.